Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

Fellesrådet


Kyrkjeleg fellesråd er et fellesorgan for alle menighetene i kommunen.

 

Fellesrådet sine oppgaver er å samordne menighetenes virksomhet, være arbeidsgiver for alle som er ansatt i meighetene, være kirkens organ mot kommune og andre offentlige organ. Fellesrådet skal også drifte og ha vedlikehold av kirkegårdene og kirkene.
Hvert menighetsråd velger to representanter hver til Fellesrådet. I tillegg er biskopen representert ved en av prestene og kommunen har en politisk oppnevnt representant.
Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet.

Kirkeverge (Daglig leder): Svein Olav Nesse

Hå Kyrkjelege Fellesråd har denne sammensetningen:
Nærbø Sokneråd:
Henriette Mjåtveit
Magnus Østby

Varhaug sokneråd:
Gunnar Siqveland (leder)
Kristian Lima

Ogna Sokneråd:
Sven Austbø (nestleder)
Oddny Søyland

Biskopens representant:
Gaute Øgreid Rasmussen

Hå Kommunes representant:
Terje Undheim (NL)

Ønsker du kontakt med fellesrådets administrasjon, så kan du sende mail til:  kyrkjeverge@hakyrkja.no

Møtereferat fra fellesrådet
 

Tilbake