Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Gjevarteneste


Nærbø kyrkjelyd har fleire ulike gjevartenesteprosjekt.Finn det du ynskjer å vera med å støtte, og du er velkommen til å bli fast gjevar.

 
Gjevarteneste på Nærbø Minimer
Kyrkja i Hå er avhengig av frivillig gjevarteneste, og fleire stillingar må finansierast med innsamla midlar. Vil du bli fast gjevar, ta kontakt med Hå kyrkjekontor. Du kan også gje enkeltbeløp. Bruk då oppgitte kontonummer. Dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølvmeldinga, må du oppgi personnummeret ditt.

Ungdomsprest i Nærbø kyrkje
Ungdomspresten i Nærbø jobbar med barn, ungdom og familiar. Stillinga er finansiert ved kommunal støtte og frivillig gjevarteneste. Kontonummer: 3295.59.13425

Orgel i Nærbø kyrkje
Pipeorgelet i Nærbø kyrkje er bestilt, og skal vera på plass i 2012. Orgelet er i sin heilhet finansiert ved innsamla midlar.
Kontonummer: 3295.20.73299

Musikar i Nærbø kyrkje
Deler av denne stillinga er finansiert med frivillig gjevarteneste
Kontonummer: 3295.59.13425
 
Diakoniarbeidar
Diakoniarbeidaren oppsøkjer sjuke og einsame og arbeider blant unge og gamle. Menneske med psykiske utviklingshemningar er òg ei av målgruppene.
Kontonummer: 3295.59.13425

Nærbø kyrkje
Innsamla midlar til Nærbø kyrkje brukast til ferdiggjering av uteområde, diverse inversteringar i og utanfor kyrkja og vedlikehald som ikkje blir dekka av kommunale midlar.
Kontonummer: 3295.59.13425

Tilbake