Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Gjevarteneste


Vil du støtte arbeidet i Varhaug kyrkje?

 

Vil du vera med på eit viktig arbeid?

Kontonummer for gåver til Varhaug sokneråd: 3335.27.29766

Det er mykje spennande som skjer i soknet, og soknerådet og tilsette freistar etter beste evne å nytta midla slik at fleire born, ungdom og vaksne kan få bli enno betre kjende med Jesus og leva eit liv i Han.

Dette blir pengane brukt til:

Styrking av konfirmantarbeidet

Varhaug sokneråd får kvart år trusopplæringsmidler frå staten som ledd i at kyrkja sjølv skal ta ansvar for å læra borna om den kristne trua i staden for skuleverket. Dei tilsette som arbeidar med born og ungdom i soknet gjer ein heilt suveren jobb med å førebu gode, solide samlingar både i dei tiltaka som me har hatt i Varhaug kyrkje lenge og heilt nye tiltak som blir testa ut. For å få eit meir variert opplegg for konfirmantane, har Varhaug sokneråd vedtatt at gjevartenesta skal vera med å lønna ein konfirmantmedhjelpar i 10% stilling. Dette har vore svært positivt for konfirmantarbeidet.

Familiearbeidar

Varhaug kyrkje dekker 10% stilling som familiearbeidar. Denne stillinga blir brukt til å planleggja og gjennomføra nokre familiegudstenester og driva dansegruppa Gloria og Daugthers of the King. 

Diakoniarbeidar

Diakoniarbeidaren oppsøkjer sjuke og einsame og arbeider blant unge og gamle i heile kommunen. Menneske med utviklingshemningar er òg ei av målgruppene til diakoniarbeidaren.

Skattefrådrag

Alle gåver over 500 kr (ikkje gåver gitt på VIPPS) gjev rett til skattefrådrag.

Du er med dette utfordra til å investera dine pengar i eit godt og viktig arbeid. Tusen takk for gåva!

Kontonummer for gåver til Varhaug sokneråd: 3335.27.29766

 

Tilbake