Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Gjevarteneste


Kyrkja på Ogna er avhengig av frivillig gjevarteneste, og fleire stillingar må finansierast med innsamla midlar.

 

Vil du bli fast gjevar, ta kontakt med Hå kyrkjekontor. Du kan også gje enkeltbeløp. Bruk då oppgitte kontonummer. Dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølvmeldinga, må du oppgi personnummeret ditt.

Vil du gje spesifikt til diakoniarbeidarstillinga, merk med "diakon".

Diakoniarbeidaren oppsøkjer sjuke og einsame og arbeider blant unge og gamle. Menneske med psykiske utviklingshemningar er òg ei av målgruppene.

Ogna sokneråd

Kontonr: 3335.31.62425

Tusen takk for at du vil vera med og støtte arbeidet!

Tilbake